Uhlí a voda


Produkce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v původním stavu Wrt = 30 %. Dle stanovených parametrů platí, že u tohoto uhlí je maximální obsah vody v původním stavu do 33 % a v uhlí procházejícím přes úpravu praním do 34 %. Veškerá expedovaná produkce uhlí z úpravny uhlí Ledvice je průběžně vzorkována a laboratorní analýzy z akreditované laboratoře tuto skutečnost potvrzují. Je nutné zmínit tu skutečnost, že vlivem mokré úpravy uhlí je docíleno menšího obsahu popelu a tím i následně vyšší výhřevnosti takto upravených uhlí. Zvýšená vlhkost uhlí v tomto případě není kvalitativní vada. Při spalování uhlí totiž nezpůsobuje obsah vody v uhlí takové potíže jako např. zvýšený obsah popelu, protože odpařováním vody výhřevnost paliva v průběhu spalovacího procesu mírně stoupá, kdežto vlivem vyššího podílu popelu je výhřevnost takových uhlí vždy nižší.

Voda je v uhlí obsažena v několika formách. Jako voda povrchová (je poutána na povrchových plochách každého kousku uhlí, samovolně se odpařuje působením atmosférického vzduchu), hygroskopická (je kapilárně vázána, odstraňuje se z uhlí zahříváním při 105 až 110 oC), konstituční (voda chemicky vázaná v organické struktuře uhelné hmoty, její množství je nepatrné, uvolňuje se až při vysokých teplotách).

Ukazatele hmotnostního podílu vody v uhlí (%)

hrubá voda (Wex)
voda, která unikne ze vzorku paliva při dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven

voda zbylá (Wh)
obsah vody ve vzorku paliva po dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven. Je kapilárně vázaná, sušení při 110 °C

veškerá voda (Wt)
obsah vody v palivu v době vzorkování, kterou lze odstranit za vymezených podmínek a představuje celkový obsah hrubé a zbylé vody v procentech hmotnosti dle vzorce viz galerie vlevo:

vlhkost (W) představuje poměr hmotnosti vody v pórech ke hmotnosti pevné fáze uhelné hmoty.

Hmotnost vody se stanovuje z rozdílu hmotnosti vlhkého vzorku a vzorku vysušeného při 105 a 110°C

nasákavost ( Wmax) se vyjadřuje v procentech pomocí vlhkosti. Představuje schopnost uhelné hmoty přijímat vodu do tzv. otevřených pórů, které jsou spojeny s okolním prostředím. Obecně mladší hnědá uhlí a lignity více vážou vodu ve své struktuře než černá uhlí.

Maximální nasákavost hnědého uhlí - množství vody, které obsahuje uhlí za podmínek předepsaných normou, je-li maximálně nasyceno vodou, avšak bez volné vody na vnějším povrchu uhlí.

volná voda je rozdíl mezi obsahem veškeré vody a nasákavostí.

Z technologického hlediska výroby a úpravy tříděných druhů uhlí lze paliva rozdělit na:

a) Mokrá paliva – paliva pokrytá na povrchu volnou vodou, kterou lze snadno odstranit např. odstředěním, voda gravitačně odtéká a samovolně se odpařuje na vzduchu. Jedná se o paliva s  vodou povrchovou.

b) Oschlá paliva – na pohled suchá paliva bez volné povrchové vody, jež volným vysycháním na vzduchu ztrácejí vodu až po určitou mez danou teplotou a tlakem par okolní atmosféry. Jedná se o paliva s  hrubou vodou.

Z analytického hlediska

V palivech se veškerá voda dělí na vodu hrubou a zbylou. Zbylá voda představuje vodu hygroskopickou.

Postup stanovení obsahu vody v tuhých palivech a nasákavosti uhlí uvádějí normy ČSN 44 1377 a 44 1376.Uhlí a vodaUhlí a voda


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.