Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014


Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č.3 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jedním z velice důležitých parametrů je výhřevnost. Její výše zmíněnou vyhláškou stanovená limitní hodnota pro spalovací stacionární zdroje do 5 MW včetně je min. 15 MJ.kg-1.

Bílinské nízkosirnaté uhlí je pravidelně kontrolováno a testováno v akreditovaných laboratořích a požadavky na kvalitu pevných paliv pro malé a střední zdroje splňuje.

Pozn.: V souladu s §16 zákona o  ochraně ovzduší  jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinni uvést na trh pouze  paliva splňující legislativní požadavky.  Odběratel paliva může požadovat od dodavatele uvést v dokladu hodnotu výhřevnosti v dodávce paliva od producenta.Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Facebook: Najděte nás na Facebooku
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.